Sploni pogoji

 1. Vse navedene cene so brez davka na dodano vrednost, razen e je navedeno drugae. Plitta je zavezanec za DDV.

 2. Obraunska enota je ena stran, kar je 250 besed, razen pri dodatnih storitvah, ki se obraunavajo na uro (60 min.).

 3. e je besedilo za prevod v elektronski obliki, primerni za urejanje, se pri obraunu obsega naroila upoteva izvirnik. e je besedilo za prevod na papirju ali sliki, se upoteva tevilo znakov v prevodu. e je besedilo za prevod v formatu PDF, na sliki ali papirju, se zaradi pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko osnovna cena iz cenika povia za 20 %. Oblikovanje prevoda po izvirniku se obrauna po ceniku.

 4. Vse prevode pred dostavo naroniku dodatno lektoriramo, cena lektoriranja je e vteta v osnovno ceno prevoda.

 5. Vsi asovni roki (ekspresni prevod ene strani v eni uri, prevod v 24 urah), navedeni v nai ponudbi, veljajo za delovne dni med 8. in 15. uro. Poizvedbe, povpraevanja in naroila, prejeta po 15. uri, se obdelajo naslednji delovni dan. Delovni as je od 8. do 16. ure vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Delo ez konec tedna po dogovoru.

 6. Dodatek za nujnost pri ekspresnih prevodih je +50 % na osnovno ceno iz cenika. Ekspresni prevod je prevod ene (1) strani na uro od trenutka prevzema naroila. Dodatek za nujnost pri prevodih v 24 urah je +30 % na osnovno ceno iz cenika. Dnevna norma enega prevajalca je obiajno pet (5) strani, dnevna norma enega lektorja pa deset (10) strani. Za delo ez konec tedna se osnovna cena povea za 30 %. Dodatek za nujnost se dogovori z naronikom pred prevzemom naroila.

 7. Za toen izraun cene pripravimo brezplano ponudbo na podlagi gradiva, ki nam ga polje potencialni naronik. Ponudbo pripravimo in odpoljemo e isti dan, razen e iz objektivnih razlogov to ni mogoe, npr. zaradi prekinjene internetne povezave, teav z raunalniko opremo ali vije sile.

 8. Naronik lahko naroilo brez strokov preklie eno (1) uro po nai potrditvi naroila, ki jo naronik prejme po elektronski poti. e naronik naroilo preklie pozneje, se zarauna e opravljeno delo do trenutka preklica.

 9. Rok za pritobe je osem (8) dni po datumu opravljene storitve. Zavezujemo se, da bomo v tem roku vse morebitne zahtevke obravnavali in reevali na lastne stroke.

 10. Testni prevod z enako tematiko opravimo samo enkrat za istega naronika. Pridrujemo si pravico do zavrnitve opravljanja testnega prevoda, e obstaja verjetnost, da sestavek za testni prevod ni del daljega besedila. Naronika v tem primeru pozovemo, da predloi celotno besedilo na vpogled. Ponudba za brezplaen testni prevod ne velja za kratke samostojne sestavke, npr. povzetke, slogane, in ne velja za fizine osebe.

 11. Za pravne osebe je rok za plailo (valuta) osem (8) dni po datumu rauna, razen e je dogovorjeno drugae. Plailo storitev za fizine osebe se opravi po predraunu, izdelek se fizini osebi preda po prejetem plailu.

 12. Po plailu opravljene storitve vse avtorske in materialne pravice pripadajo naroniku. Do plaila storitve je izdelek last podjetja Plitta.

 13. Vsa gradiva, osebne in kontaktne podatke naronika bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo razkrivali nepooblaenim ali tretjim osebam.

Na vrh strani